Bộ khoa học kỹ thuật thành lập Văn phòng đạo đức ngành nghiên cứu

Trong những năm gần đây vấn đề xâm hại đạo đức nghề nghiệp trong lãnh vực nghiên cứu ngày càng xảy ra thường xuyên. Vào ngày 15/3 Bộ khoa học kỹ thuật thành lập Văn phòng đạo đức ngành nghiên cứu, chức vụ Trưởng phòng sẽ do tham sự Bộ khoa học kỹ thuật ngài Đổng Lương Sanh đảm nhiệm, văn phòng hoạt động chính thức cùng ngày 15/3.Theo Bộ trưởng Bộ khoa học kỹ thuật Trần Lương Cơ cho biết, văn phòng sẽ có chức năng thiết lập cơ sở dữ liệu thu thập các vụ việc vi phạm đạo đức ngành nghề nghiên cứu, giúp cho chuyên viên nghiên cứu có được tư liệu tham khảo nghiên cứu tránh trường hợp vi phạm. 
 
Bộ trưởng Bộ khoa học kỹ thuật Trần Lương Cơ chỉ ra rằng, văn phòng tham khảo mô hình của Tổ chức quản lí nghiên cứu khoa học Mỹ ORI, hi vọng các chuyên viên nghiên cứu tuân thủ đạo đức nghiên cứu, giữ gìn quy định luân lý học thuật, không phụ lòng mong mỏi của xã hội đại chúng dành cho chuyên viên nghiên cứu. 
  
Theo Trần Lương Cơ chỉ ra rằng, Chủ nhiệm văn phòng do tham sự Bộ khoa học kỹ thuật Đổng Lương Sanh đảm nhiệm, đội ngũ còn có thêm 2 chuyên gia big Data, trong thời kỳ đầu văn phòng tiến hành thiết lập kho dữ liệu các vụ việc vi phạm đạo đức nghiên cứu, tập trung tiến hành thu thập nghiên cứu, phân tích các loại hình thái vi phạm đạo đức nghiên cứu trong và ngoài nước, các dữ liệu sẽ trở thành cơ sở trừng phạt vi phạm hoặc làm căn cứ cho quá trình điều tra các vụ việc vi phạm đạo đức nghiên cứu. 
 
Ngài Trần Lương Cơ nói: “Bộ khoa học kỹ thuật thiết lập văn phòng này với mục đích đem các hình thái vi phạm đạo đức nghiên cứu hải ngoại, cũng như tư liệu và phương cách xử lý du nhập vào Đài Loan tham khảo, đồng thời cũng cho công bố định kỳ đến người nghiên cứu, giúp họ hiểu rõ, mặt khác đây cũng là một cơ hội để giáo dục, một mặt cũng hi vọng thông qua những hình thái này thảo luận cho ra phương pháp xử lý vi phạm thích hợp, để cho người làm nghiên cứu hiểu rằng một khi họ vi phạm thì sẽ phải nhận trách nhiệm.”
 
Tường Vy
 
(Visited 18 times, 1 visits today)

Comments

comments